KOMİTELER


 • Komite, BDDK tarafından 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelere ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan Banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve Banka Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen oluşturulmuştur.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Ahmet ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi
  Üye A.Kerim KEMAHLI Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 22. maddesi gereğince Banka kurumsal yönetim uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre faaliyet göstermektedir. Komite Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır. Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla toplanmaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Ahmet ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi
  Üye M. Mete BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik’te “Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki üyeden oluşan Ücretlendirme komitesi kurulmalıdır“ hükmü gereğince 13.12.2011 tarihli 449 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile Kurulmuştur. Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kuruluna ücret önerilerinde bulunmak amacıyla toplanmaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan M. Oğuz ÇARMIKLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  Üye A. Kerim KEMAHLI Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite, 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla,Banka personelinin sorumlulukları, hizmet koşulları, özlük hakları ve disiplin işlemleri bu yönetmelik hükümlerini izlemek ve yönlendirmek üzere İnsan Kaynakları’nın önerisi ve Genel Müdür’ün onayı ile kurulmuştur. Komite, İş Kanunu ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Banka içi mevzuatın ve disiplin yönetmeliğinin disiplin cezası gerektirdiği işlem ve hareketlerin, kusur derecelerini ve muhtemel zararları saptamak amacıyla Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmaktadır. Komite, Genel Müdür’ün başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla gerektikçe toplanmakta ve gündemindeki konuları karara bağlamaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Dr. Murat ÇİMEN Krediler Genel Müdür Başyardımcısı
  Üye A. Murat KAVURGA Operasyon ve Bilgi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. 14.09.2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ” kapsamında faaliyet göstermektedir. Bilgi Sistemleri ile ilişkili mevzuatı/hükümlerinin yönetimi ve idaresi, stratejik yönün belirlenmesi, BS yönetişim amaçlarının karşılanmasına yönelik kararların alınabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’nu stratejik uyumluluk hakkında bilgilendirir ve Yönetim Kurulu düzeyinde kurumsal yönetimin bir parçası olarak düzenli ele alınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Z. Babür HAKARAR Hazine ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdür Başyardımcısı
  Üye A. Murat KAVURGA Operasyon ve Bilgi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Recep GÜL Mali Kontrol Grup Müdürü
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. BDDK tarafından yayımlanmış olan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” maddelerine uygun olarak kurulmuştur ve söz konusu yönetmelik kapsamında çalışma esasları belirlenmiştir. Bankamızda, istisnai durumlar hariç olmak üzere genel uygulama olarak Kredi Komitesi her hafta toplanmaktadır. Kredi Komitesi, sorumlu birimlerin icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Bankanın faaliyetlerini güven içinde sürdürmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu'na bildirir.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Ziya AKKURT Yönetim Kurulu Başkanı
  Üye M. Mete BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi
  Üye Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
 • Aktif Pasif Komitesi, her hafta Genel Müdür’ün başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları ve bilançoya etki edebilecek faaliyetlerde bulunan Birim Müdürlerinin katılımıyla toplanır. Toplantının gündemini Banka’nın bilançosu, iş kolları faaliyetleri, genel ekonomik veriler ve mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi ile haftalık stratejinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Z. Babür HAKARAR Hazine ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdür Başyardımcısı
  Üye Recep GÜL Mali Kontrol Grup Müdürü
  Üye Melike BAYRAKTAR Mali Kontrol Müdürü